Teamer­fol­ge Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten


Zusam­men­fas­sung
Mul­tisport-Events11 Medail­len
(4 x Sil­ber, 7 x Bron­ze)
32 Teil­nah­men
Welt­meis­ter­schaf­ten23 Medail­len
(4 x Gold, 6 x Sil­ber, 13 x Bron­ze)
61 Teil­nah­men
Euro­pa­meis­ter­schaf­ten 40 Medail­len
(8 x Gold, 10 x Sil­ber, 22 x Bron­ze)
101 Teil­nah­men


(AC) Stand: 22.05.2019

„Teamer­fol­ge Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten“ wei­ter­le­sen

432 total views, 3 views today