Teamer­fol­ge Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten


Zusam­men­fas­sung
Mul­tis­port-Events14 Medail­len
(5 x Sil­ber, 9 x Bron­ze)
42 Teil­nah­men
Welt­meis­ter­schaf­ten24 Medail­len
(5 x Gold, 6 x Sil­ber, 13 x Bron­ze)
69 Teil­nah­men
Euro­pa­meis­ter­schaf­ten 42 Medail­len
(8 x Gold, 10 x Sil­ber, 24 x Bron­ze)
116 Teil­nah­men
Afri­ka­meis­ter­schaf­ten2 Medail­len
(1 x Gold, 1 x Sil­ber)
2 Teil­nah­men


(AC) Stand: 10.02.2024


Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2024 Teamer­fol­ge
Afri­ka­ni­sches Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2024
(Dakar, Sene­gal)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
1 Teil­neh­mer

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2023 Teamer­fol­ge
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2023
(Buka­rest, Rumä­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(18 Deut­sche)
Afri­ka­meis­ter­schaft 2023
(Abidjan, Elfen­bein­küs­te)
1 Medail­le
(1 x Gold)
1 Teil­neh­mer
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2023
(Bel­grad, Ser­bi­en)
1 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)
Welt­hoch­schul­spie­le (Uni­ver­sia­de) 20213
(Cheng­du, Chi­na)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Euro­pa-Spie­le 2023
(Kra­kau, Polen)
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2023
(Baku, Aser­bai­dschan)
2 Teil­neh­mer
(11 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2022 Teamer­fol­ge
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2022
(Pem­bro­ke, Mal­ta)
2 Teil­neh­mer
(21 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2022
(Gua­da­la­ja­ra, Mexi­ko)
2 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2022
(Sofia, Bul­ga­ri­en)
1 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2022
(Sofia, Bul­ga­ri­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Afri­ka­meis­ter­schaft 2022
(Kiga­li, Ruan­da)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
1 Teil­neh­mer
Euro­pa­meis­ter­schaft 2022
(Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en)
2 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2021 Teamer­fol­ge
rest­li­che Tur­nie­re 2021: – aus­ge­fal­len („Coro­na-Kri­se” / COVID-19-Pan­de­mie) –
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2021
(Tal­linn, Est­land)
1 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2021
(Tal­linn, Est­land)
1 Teil­neh­mer
(19 Deut­sche)
Euro­päi­sches Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2021
(Sofia, Bul­ga­ri­en)
1 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2021
(Sofia, Bul­ga­ri­en)
3 Teil­neh­mer
(15 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2020 Teamer­fol­ge
– aus­ge­fal­len („Coro­na-Kri­se” / COVID-19-Pan­de­mie) –

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2019 Teamer­fol­ge
Mili­tär-Welt­spie­le 2019
(Wuhan, Chi­na)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2019
(Oro­pe­sa del Mar, Spa­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
1 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2019
(Hel­sing­borg, Schwe­den)
2 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2019
(Tasch­kent, Usbe­ki­stan)
1 Teil­neh­mer
(7 Deut­sche)
Uni­ver­sia­de 2019
(Nea­pel, Ita­li­en)
1 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2019
(Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en)
3 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2018 Teamer­fol­ge
Mili­tär-Welt­meis­ter­schaft 2018
(Rio de Janei­ro, Bra­si­li­en)
3 Medail­len
(1 x Sil­ber, 2 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2018
(Oro­pe­sa del Mar, Spa­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(21 Deut­sche)
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2018
(War­schau, Polen)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(26 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2018
(Kasan, Russ­land)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
5 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2018
(Ham­ma­met, Tune­si­en)
2 Teil­neh­mer
(15 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2017 Teamer­fol­ge
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2017
(Larna­ka, Zypern)
2 Medail­len
(1 x Sil­ber, 1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(21 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2017
(Buda­pest, Ungarn)
2 Medail­len
(1 x Gold, 1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)
Uni­ver­sia­de 2017
(Tai­peh, Tai­wan)
2 Teil­neh­mer
(7 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2017
(Muju, Süd­ko­rea)
3 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2017
(Sofia, Bul­ga­ri­en)
3 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2016 Teamer­fol­ge
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2016
(Burna­by, Kana­da)
1 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2016
(Buka­rest, Rumä­ni­en)
2 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Olym­pi­sche Spie­le 2016
(Rio de Janei­ro, Bra­si­li­en)
2 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2016
(Mon­treux, Schweiz)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Euro­päi­sches Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2016
(Istan­bul, Tür­kei)
2 Medail­len
(1 x Sil­ber, 1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(2 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2015 Teamer­fol­ge
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2015
(Buka­rest, Rumä­ni­en)
1 Teil­neh­mer
(15 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2015
(Daugav­pils, Lett­land)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Mili­tär-Welt­spie­le 2015
(Mun­gye­ong, Süd­ko­rea)
3 Medail­len
(1 x Sil­ber, 2 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2015
(Muju, Süd­ko­rea)
1 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)
Uni­ver­sia­de 2015
(Gwang­ju, Korea)
1 Teil­neh­mer
(5 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2015
(Straß­burg, Frank­reich)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
3 Teil­neh­mer
(11 Deut­sche)
Euro­pa-Spie­le 2015
(Baku, Aser­bai­dschan)
3 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2015
(Tschel­ja­binsk, Russ­land)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2014 Teamer­fol­ge
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2014
(Inns­bruck, Öster­reich)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Weltmeisterschaft 2014
(Baku, Aser­bai­dschan)
2 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2014
(Baku, Aser­bai­dschan)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
7 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2014
(Tai­peh, Tai­wan)
3 Teil­neh­mer
(18 Deut­sche)
Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Jugend-Spie­le 2014
(Tai­peh, Tai­wan)
2 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2013 Teamer­fol­ge
Stu­den­ten-Euro­pa­meis­ter­schaft 2013
(Mos­kau, Russ­land)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(21 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2013
(Vila Nova de Gaia, Por­tu­gal)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
6 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2013
(Buka­rest, Rumä­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Gold)
3 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2013
(Pue­bla, Mexi­ko)
3 Medail­len
(1 x Gold, 2 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2013
(Kischi­n­au, Mol­da­wi­en)
2 Medail­len
(1 x Sil­ber, 1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2012 Teamer­fol­ge
Mili­tär-Welt­meis­ter­schaft 2012
(Ho-Chi-Minh-Stadt, Viet­nam)
2 Medail­len
(2 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(11 Deut­sche)
Olym­pi­sche Spie­le 2012
(Lon­don, Groß­bri­tan­ni­en)
1 Teil­neh­mer
(2 Deut­sche)
Euro­päi­sches Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2012
(Kasan, Russ­land)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2012
(Scharm El-Scheich, Ägyp­ten)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2012
(Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
5 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2012
(Athen, Grie­chen­land)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(15 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2011 Teamer­fol­ge
Welt-Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2012
(Baku, Aser­bai­dschan)
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2011
(Gye­ong­ju, Süd­ko­rea)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Mili­tär-Welt­spie­le 2011
(Rio de Janei­ro, Bra­si­li­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2011
(Paphos, Zypern)
4 Medail­len
(2 x Gold, 2 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2011
(Tif­lis, Geor­gi­en)
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Test Event für die Olym­pi­schen Spie­le 2012
(Lon­don, Eng­land)
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2010 Teamer­fol­ge
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2010
(Char­kiw, Ukrai­ne)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
3 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Olym­pi­sche Jugend-Spie­le 2010
(Sin­ga­pur, Sin­ga­pur)
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
Mili­tär-Welt­meis­ter­schaft 2010
(Saint-Jean-sur-Riche­lieu, Kana­da)
3 Medail­len
(2 x Gold, 1 x Sil­ber)
3 Teil­neh­mer
(11 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2010
(Sankt Peters­burg, Russ­land)
3 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2010
(Tijua­na, Mexi­ko)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
3 Teil­neh­mer
(13 Deut­sche)
Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Jugend-Spie­le 2010
(Tijua­na, Mexi­ko)
2 Medail­len
(2 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2009 Teamer­fol­ge
Junioren-(U21)-Europameisterschaft 2009
(Vigo, Spa­ni­en)
2 Medail­len
(2 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2009
(Kopen­ha­gen, Däne­mark)
1 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2009
(Zagreb, Kroa­ti­en)
2 Teil­neh­mer
(14 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2009
(Trel­le­borg, Schwe­den)
3 Medail­len
(2 x Gold, 1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2008 Teamer­fol­ge
Olym­pi­sche Spie­le 2008
(Peking, Chi­na)
2 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
Mili­tär-Welt­meis­ter­schaft 2008
(Seo­ul, Süd­ko­rea)
3 Medail­len
(1 x Sil­ber, 2 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2008
(Izmir, Tür­kei)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2008
(Rom, Ita­li­en)
2 Medail­len
(1 x Gold, 1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(15 Deut­sche)
Euro­päi­sches Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2008
(Istan­bul, Tür­kei)
2 Medail­len
(1 x Sil­ber, 1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2007 Teamer­fol­ge
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2007
(Baku, Aser­bai­dschan)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)
Welt-Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier für die Olym­pi­schen Spie­le 2008
(Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en)
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2007
(Buda­pest, Ungarn)
3 Medail­len
(2 x Sil­ber, 1 x Bron­ze)
3 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2007
(Peking, Chi­na)
3 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2006 Teamer­fol­ge
Mili­tär-Welt­meis­ter­schaft 2006
(Seo­ul, Süd­ko­rea)
2 Medail­len
(1 x Gold, 1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2006
(Ho-Chi-Minh-Stadt, Viet­nam)
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
Euro­pa­meis­ter­schaft 2006
(Bonn, Nord­rhein-West­fa­len)
4 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2005 Teamer­fol­ge
Euro­pa­meis­ter­schaft 2005
(Riga, Lett­land)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
1 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Kadetten-(U15)-Europameisterschaft 2005
(Paler­mo, Ita­li­en)
2 Medail­len
(1 x Gold, 1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(17 Deut­sche)
Welt­meis­ter­schaft 2005
(Madrid, Spa­ni­en)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(16 Deut­sche)
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2005
(Baku, Aser­bai­dschan)
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
2 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2004 Teamer­fol­ge
Jugend-(U18)-Weltmeisterschaft 2004
(Sun­che­on, Süd­ko­rea)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)

Inter­na­tio­na­le Meis­ter­schaf­ten 2003 Teamer­fol­ge
Jugend-(U18)-Europameisterschaft 2003
(Athen, Grie­chen­land)
1 Medail­le
(1 x Sil­ber)
2 Teil­neh­mer
(20 Deut­sche)


(AC) Stand: 10.02.2024

Loading