Teamer­fol­ge WT World Grands Prix


Zusam­men­fas­sung
WT World Grands Prix1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
66 Teil­nah­men


(AC) Stand: 22.10.2023


WT World Grands Prix 2023 Teamer­fol­ge
WT Grand Prix 3 2023
Tai­yu­an, Chi­na
1 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)
WT World Grand Prix 2 2023
Leval­lois-Per­ret, Fran­ce
3 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
WT World Grand Prix 1 2023
Rom, Ita­li­en
3 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)

WT World Grands Prix 2022 Teamer­fol­ge
WT World Grand Prix 3 2022
Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en
2 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)
WT World Grand Prix 2 2022
Paris, Frank­reich
1 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)
WT World Grand Prix 1 2022
Rom, Ita­li­en
2 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)

WT World Grands Prix 2021 Teamer­fol­ge
– aus­ge­fal­len („Coro­na-Kri­se” / COVID-19-Pan­de­mie) –

WT World Grands Prix 2020 Teamer­fol­ge
– aus­ge­fal­len („Coro­na-Kri­se” / COVID-19-Pan­de­mie) –

WT World Grands Prix 2019 Teamer­fol­ge
WT World Grand Prix 3 2019
Sofia, Bul­ga­ri­en
2 Teil­neh­mer
(12 Deut­sche)
WT World Grand Prix 2 2019
Chi­ba, Japan
2 Teil­neh­mer
(10 Deut­sche)
WT World Grand Prix 1 2019
Rom, Ita­li­en
4 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)

WT World Grands Prix 2018 Teamer­fol­ge
WT World Grand Prix Fina­le 2018
Fud­schai­ra, Ver­ei­nig­te Ara­bi­sche Emi­ra­te
1 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
WT World Grand Prix 4 2018
Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en
2 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
WT World Grand Prix 3 2018
Taoyu­an, Tai­wan
2 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
WT World Grand Prix 2 2018
Mos­kau, Russ­land
3 Teil­neh­mer
(11 Deut­sche)
WT World Grand Prix 1 2018
Rom, Ita­li­en
1 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)

WT World Grands Prix 2017 Teamer­fol­ge
WT World Grand Prix Fina­le 2017
Abidjan, Elfen­bein­küs­te
1 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)
WT World Grand Prix 3 2017
Lon­don, Groß­bri­tan­ni­en
3 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
WT World Grand Prix 2 2017
Rabat, Marok­ko
0 Teil­neh­mer
(4 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 1 2017
Mos­kau, Russ­land
3 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)

WTF World Grands Prix 2016 Teamer­fol­ge
WTF World Grand Prix Fina­le 2016
Baku, Aser­bai­dschan
2 Teil­neh­mer
(2 Deut­sche)

WTF World Grands Prix 2015 Teamer­fol­ge
WTF World Grand Prix Fina­le 2015
Mexi­ko-Stadt, Mexi­ko
1 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 3 2015
Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en
3 Teil­neh­mer
(8 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 2 2015
Sam­sun, Tür­kei
3 Teil­neh­mer
(7 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 1 2015
Mos­kau, Russ­land
3 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)

WTF World Grands Prix 2014 Teamer­fol­ge
WTF World Grand Prix Fina­le 2014
Que­ré­ta­ro, Mexi­ko
1 Teil­neh­mer
(3 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 3 2014
Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en
1 Medail­le
(1 x Bron­ze)
4 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 2 2014
Asta­na, Kasach­stan
5 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)
WTF World Grand Prix 1 2014
Suzhou, Chi­na
4 Teil­neh­mer
(9 Deut­sche)

WTF World Grands Prix 2013 Teamer­fol­ge
WTF World Grand Prix Pre­mie­re 2013
Man­ches­ter, Groß­bri­tan­ni­en
4 Teil­neh­mer
(6 Deut­sche)


(AC) Stand: 22.10.2023

Loading